My, Dplay Entertainment Limited, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 09615785, której siedziba znajduje się w Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Wielka Brytania, jesteśmy administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkownika. Oferujemy szereg bezpłatnych i płatnych usług, takich jak Eurosport i Eurosport Player (łącznie zwanych dalej „Usługami”).
Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności i chcemy być jak najbardziej przejrzyści co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika. Klikając łącze „Dostęp do moich danych” w sekcji „Dane osobowe” swojego „Konta”, użytkownik może łatwo uzyskać dostęp do określonych przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika. W tym miejscu pokrótce wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy te dane osobowe.
Mogą istnieć pewne dane osobowe, które przechowujemy na temat użytkownika, które nie są dostępne za pośrednictwem łącza „Dostęp do moich danych”, na przykład wszelkie interakcje, w które wchodził użytkownik z naszym zespołem obsługi klienta. Jeśli użytkownik chciałby uzyskać dostęp do innych przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika, prosimy o kontakt z naszym Biurem ds. ochrony prywatności pod adresem: DPO@discovery.com lub kontakt z naszym zespołem obsługi klienta poprzez kliknięcie łącza „Kontakt” lub „Czat na żywo” w obszarze „Pomoc” w witrynie.
Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika oraz sposobu ich wykorzystywania można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że wszystkie wykorzystane tutaj definicje odnoszą się do terminów zdefiniowanych w naszej Polityce prywatności.
Dane osobowe użytkownika i sposób ich wykorzystywania
W poniższej akapit przedstawiliśmy kategorie danych osobowych, które udostępniamy użytkownikowi po kliknięciu przez niego łącza „Dostęp do moich danych” oraz krótkie wyjaśnienie sposobu ich wykorzystywania. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy jednak dane osobowe użytkownika w przypadku gdy jest to konieczne do realizacji umowy zawartej przez nas z użytkownikiem, gdy jest to wymagane do realizacji naszych uzasadnionych interesów lub naszych zobowiązań prawnych bądź w przypadku gdy jest to dozwolone, ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę.
Kategoria danych osobowychSposób wykorzystywania przez nas danych osobowych
Imię i nazwisko oraz adres e-mail - W celu utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim.
- W celu realizacji wymogów związanych z zarządzeniem usługami i kontem, na przykład w przypadku, gdy musimy skontaktować się z użytkownikiem z powodów związanych z Usługami. - W celu wykrywania oszustw i zapobiegania im. - W celu zapewnienia, że zarówno użytkownik, jak i inne osoby widzą odpowiednie treści podczas korzystania z platform mediów społecznościowych (wyjaśniamy to bardziej szczegółowo poniżej i w naszej Polityce prywatności). - W celu wysyłania użytkownikowi komunikatów marketingowych, w przypadku gdy jest to dozwolone.
Preferencje marketingowe - W celu zapewnienia, że wysyłamy użytkownikowi komunikaty marketingowe, wyłącznie w przypadku gdy jest to dozwolone.
Kraj/terytorium - W celu wyświetlania treści dostępnych w kraju użytkownika oraz zapewnienia użytkownikowi dostępu do tych treści podczas podróży (jeśli jest to wymagane).
Identyfikator użytkownika - W celu poznania sposobu, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług oraz urządzeń, które w tym celu wykorzystuje.
Szczegóły dotyczące subskrypcji użytkownika - W celu zarządzania kontem i administrowania Usługami. - W celu zrozumienia sposobu korzystania z Usług przez użytkownika (na przykład przy ostatnim logowaniu się do Konta), aby móc dalej optymalizować i ulepszać nasze Usługi.
Szczegóły dotyczące płatności - W celu administrowania Usługami i przetwarzania płatności. - W celu wykrywania oszustw i zapobiegania im.
Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika ze względów prawnych, zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce prywatności.
Nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika w celu automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania, o którym mowa w art. 22, ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika i komu je udostępniamy?
Dane osobowe użytkownika udostępniamy w następujących okolicznościach:
  • Usługodawcy zewnętrzni: Przekazujemy dane osobowe usługodawcom zewnętrznym w celu usprawnienia albo świadczenia pewnych usług w naszym imieniu, co obejmuje firmy zapewniające infrastrukturę informatyczną oraz dostawców usług płatniczych.
  • Spółki należące do Grupy: Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym jednostkom zależnym lub spółkom stowarzyszonym w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, aby móc świadczyć Usługi na rzecz użytkownika.
  • Przestrzeganie przepisów prawa i procedur postępowania prawnego: Przekazujemy dane w odpowiedzi na nakaz sądowy lub na procedury prawne albo w celu ustalenia lub wykonywania naszych praw lub w celu obrony przed roszczeniami. Przekazujemy je również, gdy według naszego wyłącznego uznania przekazanie danych jest konieczne do celów przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem lub podjęcia czynności związanych z nimi, podejrzeniem popełnienia oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszych Warunków użytkowania lub jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.
  • Fuzje lub przejęcia: Przekazujemy dane użytkownika w przypadku przejęcia nas przez inną spółkę albo fuzji z nią.
  • Platformy mediów społecznościowych: Udostępniamy pewne dane osobowe platformom mediów społecznościowych, na przykład, gdy korzystamy z niestandardowych narzędzi odbiorców w celu dostarczania odpowiednich reklam oraz gdy uwzględniamy funkcje w naszych Usługach, które umożliwiają użytkownikowi łatwe udostępnianie treści na tych platformach.
Przekazywanie danych za granicę
W przypadku przekazywania danych osobowych poza terytorium Wielkiej Brytanii i EOG
  • albo zamieścimy w naszych umowach z osobami trzecimi standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską do stosowania przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG (są to klauzule zatwierdzone na mocy art. 46 ust. 2 RODO), albo
  • (w stosownych przypadkach i w przypadku, gdy odbiorca znajduje się w USA), sprawdzimy, czy podmiot otrzymujący dane stosuje politykę ochrony danych, która nakłada na niego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych z Europy do USA, ewentualnie
  • sprawdzimy, czy kraj, w którym dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane, został uznany za „odpowiedni” przez Komisję Europejską na mocy art. 45 RODO.
Archiwizacja danych
Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne w celach określonych tutaj i w naszej Polityce prywatności. Usuniemy dane osobowe dotyczące płatnej subskrypcji po upływie 5 lat od wygaśnięcia abonamentu, jeśli użytkownik nie posiada aktualnych i ważnych uprawnień do naszych Usług i nie będzie się logował na swoje konto przez 5 lat, z wyjątkiem sytuacji, w których musimy zachować dane osobowe, aby zrealizować nasze zobowiązania prawne, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze umowy.
Prawa użytkownika
Użytkownikowi przysługują określone prawa względem jego danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, do ich korekty, usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa te nie mają zastosowania we wszystkich okolicznościach; gdy w razie chęci skorzystania z praw przez użytkownika uznamy, że nie mają one zastosowania lub istnieje od nich wyjątek, poinformujemy o tym użytkownika podczas odpowiedzi na jego wniosek.
Na terytorium EOG użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do miejscowego organu ochrony danych, jeśli uważa, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Miejscowe organy różnią się w zależności od kraju zamieszkania użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące praw użytkownika, a także wykaz organów ochrony danych znajdują się w naszej Polityce prywatności.